Anders Borg ville vaska 140 miljoner på verkningslös reform

Anders Borg ville vaska 140 miljoner på verkningslös reform

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för ungdomar var en av regeringens stora satsningar för att råda bot på ungdomsarbetslösheten. Rapport efter rapport visar dock på att åtgärden har varit både dyr och ineffektiv. Ändå vägrar Alliansen lyssna på den samlade expertisen. Istället för att lita till den ekonomiska vetenskapen så lutar regeringen sig mot ideologi och anekdoter som stöd för sin ekonomiska politik.  Att regeringen nu kämpat stenhårt för en ny verkningslös sänkning är mycket allvarligt men visar bara på en sak: Anders Borg har kastat in handduken och låter borgerlig ideologi gå före ekonomisk vetenskap.

Den ekonomiska expertisen är enig: sänkt arbetsgivaravgift för unga har varit en dyr och ineffektiv reform. Vilket har lett till att regeringen idag inte har pengar att satsa på att minska ungdomsarbetslösheten på riktigt. Det har med andra ord mest varit “en subvention till företag, snarare än till anställda” som Niklas Kaunitz, doktorn i nationalekonomi konstaterade i Agenda 30/3.

Det har nu gått en tid sedan sänkningarna av arbetsgivaravgiften för unga genomfördes, och de har nu kunnat utvärderas. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, konstaterade att den första sänkningen arbetsgivaravgiften för unga 2007 kan ha haft små jobbskapande effekter. Det finns dock inget stöd för att den andra sänkningen som kom 2009 har bidragit till att fler unga fått jobb. Summa summarum kom IFAU fram till att har varje jobb kostat ca 1,1 miljoner för staten och 300 000 för företagen.

Regeringen har i sin ideologiska blindhet bokstavligt talat vaskat ca 800 000 kronor per ungdomsjobb. Dessa medel hade kunnat användas mycket effektivare. Istället för ineffektiva generella satsningar hade det varit rimligt att göra riktade satsningar mot de ungdomar som står utanför arbetsmarknaden.

Man skulle dock kunna tro att Anders Borg som ekonom borde inse misstaget med åtgärderna och återkalla ungdomsrabatten till föremån för mer effektiva metoder för att få unga i arbete. Så är tyvärr inte fallet. Regeringen har med Centerpartiet i spetsen slagit sig blodiga för att halvera arbetsgivaravgiften igen. Den här gången ska den från dagens ca 22% ned till 12% för alla ungdomar som ej fyllt 23 år. Tur nog röstades den ned för några dagar sedan.

I remissvaren finns svidande kritik från bland annat Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket och Arbetsförmedlingen. Risken för att sänkningen endast får små effekter är överhängande.  Det hela tenderar med andra ord att bara kosta skattebetalarna 170 miljoner, bli krångligare för såväl företag som för Skatteverket och till råga på allt inte ge några nya jobb alls.

Att Anders Borg helt kapitulerat från sitt ansvar som nationalekonom och finansminister inför den viktigaste av de ekonomisk-politiska frågorna står helt klart. Ordning och reda i de offentliga finanserna torde tolkas som att man inte driver igenom dyra och verkningslösa åtgärder.

 

Ekonomistyrningsverkets remissvar.
“Effekterna på sysselsättningen av förslaget är sannolikt små”

http://www.esv.se/PageFiles/403/2014/remissvar-dnr-1331-2013.pdf

Riksrevisionens remissyttrande.
“Därtill finns risk för att marginalnyttan av att ytterligare differentiera socialavgifterna är låg”
http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/18644/RiR%20Remissyttrande%20s%C3%A4nkta%20socialavgifter.pdf

Arbetsförmedlningens remissyttrande.
“Arbetsförmedlingen anser att det är oklart om den föreslagna sänkningen av socialavgifterna har förutsättningar att bidra till att varaktigt öka sysselsättningen och minska ungdomsarbetslösheten. Möjligen kan en effekt uppstå för de yngsta.”

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3c32af54143d88b8ff2251d/Remissyttrande__Promemorian_Mer_fokuserad_nedsattning_av_socialavgifterna_f%C3%B6r_de_yngsta1.pdfhttp://

Regeringens förslag
www.regeringen.se/content/1/c6/22/77/38/c29478ad.pdf

Foto: Finansdepartementet
Dela