Låt inte högskolornas resursbrist gå ut över studenterna

Låt inte högskolornas resursbrist gå ut över studenterna

Bo Becker beskriver utmaningarna som Sveriges högskolor och universitet står inför de kommande åren (DN Debatt 2014-09-23). Den tilltagande internationella konkurrensen ställer krav på förbättrad kvalitet. För att klara dessa behövs mer resurser till den högre utbildningen i Sverige. Beckers förslag är att införa belåningsbara terminsavgifter. Vi tror att en sådan lösning skulle slå mot människor med lägre socioekonomisk bakgrund. Istället tror vi att offentliga investeringar är vägen framåt för den högre utbildningen.

Rörligheten över gränser bland studenter och forskare öppnar upp för nya möjligheter för svenska lärosäten, samtidigt som det ökar konkurrensen. Därför behöver lärosätena de ekonomiska möjligheterna att rekrytera internationella forskare och studenter, och att svenska studenter inte ska behöva söka sig till utlandet för att få en konkurrenskraftig utbildning. På denna punkt delar vi Beckers analys: det behövs ökade resurser till högre utbildning i Sverige.

Däremot tror vi inte att terminsavgifter är rätt väg framåt, även om det skulle vara möjligt att låna till dessa via CSN. Trots Beckers optimism tror vi att ett sådant förfarande bara skulle sortera bort potentiella studenter med svagare ekonomiska förhållanden. I en rapport från TCO beskrivs ett antal studier där det framläggs starka belägg för att ökade terminsavgifter leder till en ökad social snedrekrytering och missgynnar potentiella studenter från lägre samhällsklasser (Persdotter för TCO, 2010). Kostnaden för detta blir ett samhälle med minskad jämlikhet och sämre möjligheter för människor att bestämma över sina liv.

Vi tror att vägen framåt är ökade offentliga satsningar på högre studier. Under högerregeringens tid har antalet studieplatser per ung minskat med omkring 17 %. Samtidigt har skatterna sänkts med 140 miljarder kronor per år. För att vända utvecklingen och möta de utmaningar de högre lärosätena står inför behöver vi alla vara med och finansiera satsningar för att stärka vår gemensamma framtid. Vi kan inte låta studenter betala för högskolornas resursbrist.

Persdotter, Kristina (2010). “Studieavgifter ger färre studerande och ökad social snedrekrytering”. Rapport för TCO

http://www.tco.se/Aktuellt/Publikationer/Pub2010/Studieavgifter-ger-farre-studerande/

* Texten är skriven av David, Emil och Elis på Handelshögskolan
Dela