Terminsavgifter ökar klyftorna på Sveriges högskolor

Terminsavgifter ökar klyftorna på Sveriges högskolor

Moderata Studenter menar i sin Brännpunkt att införandet av belåningsbara terminsavgifter skulle öka högskolornas resurser och deras genomströmning av högskolestuderande utan att slå mot snedrekryteringen till högre lärosäten. Vi menar att det finns enklare sätt att åtgärda dagens problem utan att missgynna de med svagare socioekonomisk ställning. Genom högre offentliga anslag och treterminssystem kan resurserna ökas samtidigt som genomströmningen ökar utan att snedrekryteringen ökar.

I grunden är vi överens om problemet med att högskolorna och universiteten har för lite resurser och att genomströmningen för låg i dagens läge. Dessa problem måste dock lösas på annat sätt än med terminsavgifter, eftersom det har mycket negativa effekter på antalet högskolestuderande med svagare socioekonomisk bakgrund.

I en rapport visar TCO att terminsavgifter skulle öka snedrekryteringen och sortera bort potentiella studenter från svagare ekonomiska förhållanden, i motsats till vad Moderata Studenter säger. De har blandat ihop korrelation och kausalitet och tolkat det ökade antalet studenter i exempelvis USA och Storbritannien, trots höjda avgifter, som att avgifterna i sig inte spelar någon roll. Denna tolkning missar den bakomliggande förklaringen, nämligen att utbildningspremien samtidigt har ökat kraftigt i dessa länder.

Forskningen visar istället tydligt på vilka resultat ett införande av terminsavgifter skulle ha i Sverige, ett lägre antal studerande och en större snedrekrytering från personer med socioekonomiskt stark bakgrund. Med en omvärld som kräver att Sveriges utbildningsgrad ökar snarare än att minskas skulle detta inte bara vara negativt för de enskilda studenter som inte ges möjlighet att läsa på högskola, utan även för Sveriges konkurrenskraft. Under den moderat-ledda regeringen minskade antalet studieplatser per ungdom med 17 %, och vi har inte råd att minska det ytterligare.

Istället borde vi öka de offentliga anslagen till lärosätena samtidigt som vi kan öka genomströmningen med andra reformer, exempelvis genom att införa ett treterminssystem. Om vi verkligen vill satsa på Sverige som en kunskapsnation är det dags att prioritera universiteten, och detta kan finansieras med högre skatter, vilket skulle lyfta finansieringsbördan från den enskilde till samhället. Genom att utöka studieåret med en termin på sommaren kan vi öka genomströmningstakten genom att studenter kan klara av sina utbildningar på en kortare tid. En positiv sidoeffekt av detta vore att studenter inte behöver hitta tillfälliga arbeten under sommaren för att klara sig.

För att vända utvecklingen bland våra lärosäten krävs det att de får mer resurser samt att genomströmningstakten ökar. Till skillnad från Moderata Studenter behöver vi inte införa terminsavgifter för att lösa detta. Därmed undviker vi en avvägning mellan jämlikhet och effektivitet utan ger alla en chans till en högkvalitativ utbildning.

Emil Bustos

Viking Waldén

Veronica Nelson

Silvia Kakembo

Marcus Strinäs

Samtliga skribenter är medlemmar i SEKs styrelse. 

Dela