Varför du borde oroas över privata sjukvårdsförsäkringar

Varför du borde oroas över privata sjukvårdsförsäkringar

I Sverige har vi en allmän, fri sjukvård som administreras av landstingen och regionerna i Sverige, vilka också bär kostnader för vården. Samtidigt går det också att teckna privata sjukvårdsförsäkringar. Syftet med de privata sjukvårdsförsäkringarna är att gå före den offentliga vårdkön och ge snabbare vård för de som kan betala för det.

Under de senaste åren har antalet svenskar som tecknat en privat sjukvårdsförsäkring ökat kraftigt, idag har över en halv miljon en privat sjukförsäkring som komplement till den allmänna vården.Nedan ser vi utvecklingen av antal sjukvårdsförsäkringar i Sverige sedan 2006 – de har nästan tredubblats på åtta år.

Källa: OECD


Det finns anledning att se på denna utveckling med oro. Många indikatorer pekar på att ett sjukvårdssystem som förlitar sig mer på privata sjukvårdsförsäkringar istället för en allmän finansierad sjukvård är både dyrare och mindre effektiv.

Kostnader och konsumtion av sjukvård

För att undersöka olika länders sjukvård ska vi börja med att titta på vad olika länder spenderar på sin vård. Nedan så ser vi siffor från OECD på den totala, alltså både den offentliga och privata, hälso-och sjukvårdskostnaden som andel av BNP under 2012 i olika länder.

Källa: OECD

Ovan ser vi att USA lägger över 16 % av sin totala produktion (BNP) på hälso-och sjukvård, att jämföras med exempelvis Kanadas ca 11 % av BNP. Sverige ligger ganska nära mitten med omkring 10 % av BNP.

En inte orimlig gissning är att den amerikanska staten inte behöver lägga så mycket pengar på sjukvård, eftersom det finns så mycket privata försäkringar i USA. Om vi däremot tittar på den offentliga konsumtionen av sjukvård per person så ser vi att USA har den näst högsta offentliga konsumtionen i OECD:Det detta betyder är att USA stat, regioner och lokala stadsdelar lägger mer per person på sjukvård än deras svenska motsvarigheter, trots alla privata sjukförsäkringar.

Privata sjukförsäkringar

USA är ett intressant exempel, då landet sticker ut från resten av OECD-länderna, så låt oss titta närmare på det. USA har ett av OECD:s mest utvecklade privata sjukförsäkringssystem där hälso-och sjukvården till människor utan privatförsäkring är ytterst begränsad. I Sverige så täcker offentligheten stora delar av medborgarnas sjukvårdskostnader och detta gäller för alla svenska medborgare. Trots detta är alltså sjukvården billigare för Magdalena Andersson än för hennes amerikanska kollega Jack Lew.

USA har ett sjukvårdssystem som de måste betala för två gånger – först på skattsedeln och sedan till de privata försäkringsbolagen. Det stora problemet med det systemet är att man inte får valuta för pengarna. USA toppar inte någon av listerna av indikatorer på en bra sjukvård.

 Problemen med privat sjukförsäkringar

Vad är det då som driver kostnaderna i det amerikanska systemet? Finns något samband mellan ett system byggt på privata sjukförsäkringar och stora kostnader per person?

I en välkänd studie från 2003 jämförs den amerikanska sjukvårdens kostnad med den kanadensiska sjukvården, ett land som har liknande förutsättningar som USA, men som ändå har allmän sjukvård. I studien framgår att ca 31 % av alla sjukvårdskostnader i USA kommer från administrativa kostnader för försäkringssystemet. Sedan den studien gjordes har kostnaderna för administration bara ökat, vilket är en bidragande orsak till att den amerikanska sjukvården kostar mer än i övriga OECD.

För att konkretisera det vi skrivit om, låt oss jämföra hur lång en genomsnittlig sjukhusvistelse är gentemot hur mycket den kostar. Kostnaderna per natt i USA är betydligt högre i USA än i länder som Sverige och Danmark, samtidigt som vistelsen inte är särskilt mycket längre. Amerikanarna får med andra ord inte valuta för pengarna i sin sjukvård.

Källa: The Huffington Post

De onödigt höga administrationskostnaderna förklarar en del av de höga amerikanska sjukvårdskostnaderna, men det är inte hela förklaringen. Andra saker som påverkar är den fria prissättningen på sjukvård i USA som annars är reglerad i resterande OECD-länder.

När man tittar på situationen i USA får man all anledning att vara oroad över utvecklingen vi har sett i Sverige. Privata sjukvårdsförsäkringar gör inte bara att tillgången till högkvalitativ sjukvård riskerar att bli en klassfråga, men det utvecklingen riskerar också att göra sjukvården dyrare för oss alla. De enda som verkar vinna på denna utveckling är försäkringsbolagen som kan ta ut höga avgifter från människor med mycket pengar.

 Detta inlägg är författat tillsammans med Viking Waldén.

Dela