Moderaternas friskoleförslag – illa genomtänkt

Moderaternas friskoleförslag – illa genomtänkt

Moderaternas förslag om att tvångsförvalta skolor är en illa genomtänkt lösning och liknar mer konstgjord andning på en uruselt fungerande skolmarknad.

Problemen med friskolorna är många. Forskningen visar att friskolorna har bidragit till en ökad sortering av barn med bättre och sämre förutsättningar i skolan. Dessutom har friskolorna bidragit till en ökad segregation av barn med svensk och utländsk bakgrund. Dessutom så bedömer friskolor nationella prov mer generöst och har relativt sett fler elever som får bättre betyg än vad de presterat på de nationella proven. Dock är det omtvistat om elever i friskolor får bättre eller sämre resultat: en rapport från i år visar att de får sämre fallet, medan en tidigare studie har hittade motsatta resultat.

Flera av dessa problem har skyllts på friskolornas vinstintresse och för att komma tillrätta med detta har Moderaterna kommit med ett nytt förslag för att få bort de sämsta skolorna. Skolinspektionen ska kunna ta över skolor som underpresterar och inte heller ökar nivån i skolan efter att ha fått ett skräddarsytt åtgärdsprogram.

Även om Moderaternas förslag självklart är i sin linda så blir det uppenbart att förslaget är illa genomtänkt. Allt för många problem och hinder har Moderaterna inte löst och i flera fall kan man fråga sig om dessa ens går att lösa.

Hur ska Skolinspektionen på ett rättssäkert sätt bedöma vilka skolor som har för låg kvalitet? Att bara stänga ner en verksamhet om vissa krav inte uppfylls är standard i många sektorer, exempelvis restaurangbranschen. Det är dock betydligt mer problematiskt när staten bestämmer sig för att ta över verksamheter.

Expropriering är behäftat med omfattande regelverk för att staten inte godtyckligt ska ta individers egendom. Rättssäkerheten blir därför en knäckfråga, då det är vitt skilda saker att avgöra om mathanteringen i ett kök är hälsovådligt och kvaliteten på undervisningen i en skola. Hittills har Moderaterna inte gett några bra svar på hur vi kan se till att företag som driver skolor inte ska kunna förlora dessa på ett godtyckligt sätt.

Oavsett de juridiska dimensionerna måste man också beakta att staten inte varit huvudman för skolor på 25 år. Hur hade Moderaterna tänkt att Skolinspektionen ska bygga upp kompetens att bedriva verksamhet på de problemskolor som kommer tas över? De praktiska problemen är inte försumbara, och det är beklagande att Moderaterna inte gett oss en fingervisning för hur detta ska lösas.

Vidare kan man tänka sig att dåligt fungerande skolor kommer ha en generellt sämre uppsättning lärare än en välfungerande. De bra lärarna kommer redan ha lämnat skolan för en mycket mer välfungerande skola med högre lön och lugnare tillvaro. Tänker sig Moderaterna att man bara ska skicka in “superlärarna” från SVT:s “Klass 9A”?

I en artikel från mars 2015 antyder Moderaterna att antalet för dåliga skolor är i storleksordningen 150 stycken, vilket är ungefär lika många grundskoleenheter som hela Göteborgs stad driver. Detta skulle innebära att Skolinspektionen behöver bygga upp en omfattande infrastruktur för att driva skolverksamhet.

Grundproblemet med skolmarknaden är att Moderaterna vill att en marknad ska avgöra utfallet för den svenska skolan. Istället för att ta tag i problemet med vinstintressen i välfärden så försöker man slå knut på sig genom illa genomtänka reformer med små utsikter att lyckas.

 

Foto: Per Pettersson

Dela